top of page

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd

Skolens hovedmålsetting:
Bleik Montessoriskole har som mål at skolen skal være 100 % mobbefri. Bleik Montessoriskoles handlingsplan mot mobbing er basert på tiltak som skal være forebyggende og virke målrettet mot mobbing slik at alle elever på Bleik
Montessoriskole opplever et trygt læringsmiljø preget av respekt, varme, inkludering og positivitet.

Handlingsplanen inneholder:

● Retten til et godt og trygt skolemiljø

● Forebyggende tiltak mot mobbing

● Hvordan avdekke mobbing?

● Saksgang i en mobbesak

● Mulige konsekvenser for mobberen

● Aktuelle samarbeidsparter utenfor skolen ved mobbing:

bottom of page