top of page

Søknad om permisjon for elev

  • Søknad om permisjon i inntil 3 dager kan leveres i meldebok og kan innvilges av kontaktlærer i samarbeid med rektor.

  • Permisjon kan innvilges i inntil to uker i de tilfellene det er forsvarlig.

  • Rektor innvilger eller avslår permisjonssøknaden ved å fatte et enkeltvedtak som kan påklages til Departementet.

  • Den opplæringen eleven mister i forbindelse med permisjon etter § 3-13 har eleven ikke noen rett til å få erstattet senere.

  • Heimen er ansvarlig for at skolearbeidet gjøres under fraværet. Foresatte må gjøre seg kjent med planer for undervisningen i permisjonstiden og følge opp disse. Ekstra undervisning for å ta igjen det tapte, kan ikke påregnes.

  • Søknad om permisjon må sendes skolen på eget skjema. Søknaden skal begrunnes.

  • Skolen kan ikke innvilge permisjon utover 2 uker.

Lovhjemmel for vedtaket:

Privatskoleloven §3-13. Permisjon fra den pliktige grunnskole-opplæringa.

”Når det er forsvarleg, kan skolen gi den enkelte eleven i grunnskolen permisjon i inntil to veker.

Ved avgjerd etter føresegna gjeld forvaltningsloven. Avgjerd om permisjon er enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven §2.

Departementet A er klageinstans.

A Delegert til fylkesmannen.

Klageadgang:

Vedtaket er et enkeltvedtak, og kan med hjemmel i Forvaltningslovens §§ 28 og 29 påklages innen tre uker fra den dagen dette brevet kom fram.

Klagen må være postlagt innen fristens utløp og skal være undertegnet av klager, angi hva det klages på og de endringer som ønskes.

Klagen sendes til Bleik Montessoriskole v/rektor som sammen med Styret vil vurdere innholdet på nytt.

Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen Fylkesmannen i Nordland som er klageinstans.

Forvaltningslovens §§ 18 og 19 gir partene rett til innsyn i sakens dokumenter.

Forvaltningsloven § 12 sier at du kan bruke fullmektig.

Retningslinjer for permisjon fra grunnskoleopplæring

Elever har mulighet til å søke om permisjon fra skolen jamfør privatskoleloven §3-13.

Permisjon fra den pliktige grunnskoleopplæringa. ”Når det er forsvarleg, kan skolen gi den enkelte eleven i grunnskolen permisjon i inntil to veker.

Ved avgjerd etter føresegna gjeld forvaltningsloven. Avgjerd om permisjon er enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven §2. DepartementetA er klageinstans.

A Delegert til fylkesmannen.

 

bottom of page