top of page

Inntaksregler

§ 1. Generelt

 

Opptak av elever til Bleik og omegn Montessoriskole skal være i samsvar med friskoleloven, forvaltningsloven og de reglene for opptak som styret har vedtatt.

 

§ 2. Elevinntak

 

I tråd med friskoleloven §3-1 vil Bleik og omegn Montessoriskole være åpen for alle grunnskoleelever i barneskolen så langt plassen tillater det.

 

Daglig leder og styret for privatskolen avgjør hvor mange elever som kan tas inn for skoleåret ut fra kapasiteten ved skolen, dette gjøres innenfor rammen som skolen har godkjenning for mht antall elever.

 

Dersom det er flere søkere enn det er plass til skal en følge inntaket etter følgene prioritering:

 

  1. Barn med søsken ved Montessoriskolen

  2. Barn av ansatte

  3. Barn som bor på Bleik, Stave og Andenes

  4. Dersom barn stiller likt etter overforstående, skal rekkefølgen avgjøres ved loddtrekning.

 

Vedtak om inntak til privatskolen er et enkeltvedtak og kan klages til Fylkesmannen i Nordland.

 

§ 3. Kunngjøringer

 

Innen 5. januar hvert år skal informasjon om inntak for kommende skoleår offentliggjøres i pressen.

 

Kunngjøringen skal gi nødvendige opplysninger om søknadsfrist og hvilke klassetrinn det kan søkes for.

 

Søknadsfristen skal hvert år være 1.februar, eller, dersom dette er en helligdag, den første hverdagen etter 1.februar.

 

§ 4. Gjennomgang av søknadene

 

Når søknadsfristen er ute, skal styreleder og rektor i fellesskap gå gjennom de innkommende søknadene og legge frem et skriftlig forslag om inntaket til styret. I tillegg skal det legges frem forslag til prioritert venteliste (§ 6). Styreleder kan peke ut en annen fra styret til å ta del i dette arbeidet. Styret tar endelig avgjørelse om inntaket.

 

Søknader som er kommet til skolen etter fristen vil kun bli behandlet dersom det fortsatt er ledige plasser. Dersom det ikke er ledige plasser vil disse søknadene, etter mottaksdato, bli plassert nederst på prioritert venteliste.

 

§ 5. Melding om opptak – frister.

 

Rektor melder fra om inntaket på bakgrunn av avgjørelsen i styret. Melding om inntak eller plass på prioritert venteliste skal finne sted innen 6 uker etter at søknadsfristen gikk ut. Brukerne har tre ukers frist til å gi tilbakemelding om de tar plassen.

 

Styreleder melder fra til hjemkommunen til de elevene som har fått plass ved Bleik og omegn Montessoriskole innen 1 uke etter endelig avsluttet opptak.

 

§ 6. Prioritert venteliste

 

Som et ledd i arbeidet med elevinntaket ved skolen skal det også settes opp ei prioritert venteliste. Denne listen skal benyttes dersom en eller flere av elevene likevel ikke benytter plassen ved skolen.

 

Dersom det i løpet av skoleåret blir ledig plass ved skolen, skal den prioriterte venteliste benyttes.

 

§7. Fastsetting og endring av inntaksreglene

 

Fastsetting og endring av inntaksreglene gjøres av styret for skolen i tråd med friskoleloven, forvaltningsloven og skolen sine egne vedtekter.

bottom of page