top of page

Busskort og skoleskyss

Elever i grunnskolen kan få fri skoleskyss hvis de bor langt fra skolen, eller har spesielle behov for transport. Med «lang skolevei» menes det for førsteklassinger mer enn 2 km lang. Avstanden måles fra inngangsdøren der eleven bor til inngangsdøren på skolen etter korteste vei. Elever kan ha rett til skyss også når de har delt bosted. 


Søknad om skoleskyss sendes fra skolen. Varige endringer ila. skoleåret, som nye start- og sluttider på skolen og adresse til hjemmet, sendes også fra skolen. Skolen må melde inn behov for skyss til fylkeskommunen.

 

Skolekortet deles ut en av de første skoledagene.

bottom of page