top of page

Orden og adferdsregler

Målsetninger:

Ordensreglene skal være et hjelpemiddel til å organisere skolesamfunnet, slik at skolen blir
en trygg arbeidsplass for elever og ansatte. Alle medlemmene i skolesamfunnet må selv ta
ansvar for egne handlinger, slik at man sammen når denne målsetningen.
Ordensreglene gjelder også på skoleveien og skolens arrangement.

Regler for samvær:
 • Elevene skal vise god orden og god oppførsel.

 • Elevene skal ikke forlate skolen sitt område i skoletiden uten tillatelse fra den som ansvarlig.

 • Penger og andre verdisaker som blir tatt med på skolen er på eget ansvar.

 • Mobiltelefonen og annet privat elektronisk utstyr leveres til lærer når elevene kommer på skolen om morgenen, og leveres tilbake når eleven er ferdig på skolen og forlater skolens område.

 • Smartklokker må være innstilt på skolemodus den tiden eleven oppholder seg på skolens område.

 • Elevene skal ikke ha med farlige gjenstander eller ting som uroer undervisningen

 • Røyking og rusmidler hører ikke hjemme på skolens område.

God orden er å
✓ møte presis og opplagt på skolen og til undervisningen
✓ ha orden i skolesakene
✓ ha med nødvendig utstyr som svømmetøy, gymtøy, uteklær
✓ gjøre arbeid man blir pålagt så godt som man kan, og til rett tid


God oppførsel er å
✓ være hyggelige og høflige mot hverandre
✓ følge med og være rolig i undervisningstida
✓ være hyggelig mot hverandre – fysisk, verbalt og digitalt
✓ bruke sosiale medier og spill på en positiv og inkluderende måte
✓ vise respekt for hverandre og for skolens og andres eiendeler
✓ være på skolen og delta i undervisningen hele dagen


Rettigheter og plikter
 

Alle har rett til

 • å bli møtt med respekt og omtanke.

 • ros og oppmuntring, veiledning og grensesetting.

 • et godt fysisk og psykososialt miljø.

 • å bli verna mot mobbing, plaging og krenkende atferd.

 • arbeidsro i timene.


Alle skal:

 • være høflig og hyggelig mot hverandre

 • behandle hverandre med respekt, og gi hverandre arbeidsro

 • rydde og holde det pent på skolens område

 • behandle det vi låner med forsiktighet og ta ansvar for naturen rundt oss

 

Mulige konsekvenser ved brudd på regler:
 • Før det blir tatt en avgjørende reaksjonsmåte, skal eleven ha mulighet til å forklare seg muntlig for den som tar avgjørelsen.

 • Samtale, muntlig eller skriftlig advarsel fra lærer/rektor.

 • Melding til foresatte, møte med foresatte.

 • Erstatningsplikt/hjelpe til ved opprydning ved hærverk. Erstatningsplikt skal være i samsvar med vanlig erstatningsrett.

 • Gjenstander som brukes for å plage andre eller skape uro kan inndras.

 • Mobiltelefoner som ikke levers inn, inndras-

 • Elever som alvorlig eller flere ganger bryter reglementet, kan bortvises fra undervisningen for enkelttimer eller resten av dagen. Ved bortvisning skal alltid foreldre varsles før bortvisning iverksettes. Bortvisning kan bare skje i tråd med privatskoleloven § 3-10.

 • Overføring til en annen gruppe/klasse for en periode


Dersom noen utviser krenkende atferd, vil skolens plan mot mobbing iverksettes.

 

Presisering: Krenkende atferd kan være en ytring som oppleves ubehagelig for den som blir utsatt for dette. F.eks.: rasistiske utsagn og handlinger, trusler og ryktespredning. Tiltaket som gjøres ved regelbrudd skal være diskutert i samarbeid med kontaktlærer, elev, foresatte og daglig leder på skolen.


Vedtak om utvisning er enkeltvedtak jf. Forvaltningsloven og skal være skriftlig. Klageinstans er Statsforvalteren i Nordland. Klagefristen er tre uker. Utvisning for deler av dager for elever i 1-7. klasse, kan bare gjennomføres dersom foresatte er varslet i forkant.

 

Ordensreglementet skal gjøres kjent for elever og foreldre.


Behandlet og godkjent av styret: 26.10.2023​

bottom of page