Orden og adferdsregler for Bleik og omegn Montessoriskole

Målsetninger:

Ordensreglene skal være et hjelpemiddel til å organisere skolesamfunnet, slik at skolen blir en trygg arbeidsplass for elever og ansatte.  Alle medlemmene i skolesamfunnet må selv ta ansvar for egne handlinger, slik at man sammen når denne målsetningen.

Regler for samvær:

 • Røyking og rusmidler hører ikke hjemme på skolens område.

 • Penger og andre verdisaker som blir tatt med på skolen er på eget ansvar.

 • Elevene skal ikke forlate skolen sitt område i skoletiden uten tillatelse fra den som er ansvarlig.

 • Elevene skal ikke ha med farlige gjenstander eller ting som uroer undervisningen.

 • Elevene skal vise god orden og god oppførsel.

 • Ordensreglene gjelder også på skoleveien og på skolens arrangementer.

Presisering:

 • God orden er å

  • Møte presis på skolen og til undervisningen.

  • Ha orden i skolesakene.

  • Ha med nødvendig utstyr som svømmetøy, gymtøy, uteklær.

  • Gjøre arbeid man blir pålagt så godt som man kan, og til rett tid.

 • God oppførsel er å:

  • Være hyggelige og høflige mot hverandre.

  • Være rolig i undervisningstida.

  • Ikke banne eller bruke annet grovt språk..

  • Ikke mobbe eller på andre måter krenke andre fysisk, verbalt eller digitalt.

  • Ikke være voldelig eller komme med trusler.

  • Vise respekt for skolens og andres eiendeler.

  • Ikke røyke, snuse eller være påvirket av rusmidler.

  • Ikke ha med farlige gjenstander eller våpen på skolens område.

  • Være på skolen og delta i undervisningen hele dagen.

Rettigheter:

 • Alle har rett til å bli møtt med respekt og omtanke.

 • Alle har rett til ros og oppmuntring, veiledning og grensesetting.

 • Alle har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø.

 • Alle har rett til å bli verna mot mobbing, plaging og krenkende atferd.

 • Alle har rett til arbeidsro i timene.

Presiseringer:

 • Med krenkende atferd menes bl.a.:

  • Sjikane på grunn av religion, legning eller livssyn.

  • Rasistiske utsagn og handlinger.

  • Seksuell trakassering.

  • Mobbing.

  • Trussel.

  • Negative bruk av sosiale medier

  • Ryktespredning.

Plikter: 

 • Vi er høflig og hyggelig mot hverandre.

 • Vi behandler hverandre med respekt, og gir hverandre arbeidsro.

 • Vi rydder etter oss og holder det pent rundt oss.

 • Det vi låner behandler vi med forsiktighet.

 • Vi tar ansvar for naturen rundt oss.

Brudd på reglene kan føre til:

 • Samtale, muntlig eller skriftlig advarsel fra lærer/rektor.

 • Melding til foresatte, møte med foresatte.

 • Erstatningsplikt/hjelpe til ved opprydning ved hærverk.

 • Erstatningsplikt skal være i samsvar med vanlig erstatningsrett.

 • Gjenstander som brukes for å plage andre eller skape uro kan inndras.

 • Elever som alvorlig eller flere ganger bryter reglementet, kan bortvises fra undervisningen for enkelttimer eller resten av dagen. Ved bortvisning for resten av dagen skal foreldrene varsles før bortvisning iverksettes. Bortvisning kan bare skje i tråd med privatskoleloven § 3-10.

 • Når noen utviser krenkende atferd, vil skolens plan mot mobbing iverksettes.

 • Overføring til en annen gruppe/klasse for inntil 3 måneder.

Før det blir tatt en avgjørende reaksjonsmåte, skal eleven ha mulighet til å forklare seg muntlig for den som tar avgjørelsen.

 

Tiltaket som gjøres ved regelbrudd skal være diskutert i samarbeid med kontaktlærer, elev, foresatte og daglig leder på skolen.

 

Vedtak om utvisning er enkeltvedtak jf. Forvaltingsloven og skal være skriftlig. Klageinstans er Fylkesmannen i Nordland. Klagefristen er tre uker. Utvisning for deler av dager for elever i 1-7. klasse, kan bare gjennomføres dersom foresatte er varsla. Ordensreglementet skal gjøres kjent for elever og foreldre.

Mobiltelefon/elektronisk utstyr:

Elevene skal ikke bruke mobiltelefon eller annet privat elektronisk utstyr i skoletiden. Mobiltelefonen leveres til lærer når elevene kommer på skolen om morgenen. Elever som bruker skoleskyss, får mobiltelefonen utlevert av lærer når de går på bussen.

Konsekvenser ved brudd på reglene om mobilbruk:

 • Lærer tar inn mobiltelefonen for resten av dagen. 
  Infobrev fra kontaktlærer til heimen. Foresatte må hente telefonen.

Behandlet og godkjent av styret 20.04.2015.